งานอำนวยการ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
Division of Central Administration
โครงการพัฒนาอาคารต้นแบบสำนักงานสีเขียว(Green office)
เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.30 น. บุคลากรงานบริหารและธุรการได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาคารต้นแบบสำนักงานสีเขียว ได้มีการเปิดโครงการพัฒนาอาคารต้นแบบสำนักงานสีเขียว(Green office) กล่าวต้อนรับ โดย นายประคอง ยอดหอม ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ และได้รับได้รับเกียรติจาก อาจารย์อภิชาติ สวนคำกอง รองอธิการบดี กล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้   จากนั้นเข้าสู่การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอาคารต้นแบบสำนักงานสีเขียว(Green office) โดย รองศาสตราจารย์สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ภาพ/ข่าว โดย นายวทัญญู  เชิงปัญญา งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 กุมภาพันธ์ 2560     |      357
บุคลากรกองกลาง เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อทบทวนแผนพัฒนาระยะที่ 12 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2559 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนพัฒนาระยะที่ 12 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560 โดยมีผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงาน ผู้อำนวยการ หัวหน้างาน และผู้รับผิดชอบด้านแผนของหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี ร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาแผนของสำนักงานอธิการบดีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 12 ของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากคุณศิริวิช ดโนทัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญพิเศษ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้เกียรติเป็นวิทยากร
15 กันยายน 2559     |      361
ทั้งหมด 3 หน้า