งานอำนวยการ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
Division of Central Administration
กองกลาง ร่วมกับ กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการ “จิตบริการ ใจสำราญ งานสัมฤทธิ์”
ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 บุคลากรงานบริหารและธุรการ ได้เข้าร่วมโครงการ “จิตบริการ ใจสำราญ งานสัมฤทธิ์”  จัดโดย กองกลางร่วมกับ กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ในหัวข้อเรื่อง “ทัศนคติต่องานบริการเชิงบวก และการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานบริการที่ดี” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนางปราณี พันธ์วุฒิ ผู้อำนวยการ กองกลาง กล่าวรายงาน  และการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร คุณสุพรรณิการ์ บุตรรัตน์ แอร์โฮสเตทของสายการบินแอร์เอเชีย มาบรรยายให้ความรู้หลักการยุทธวิธี เทคนิคการบริการการมีศิลปะในการพูด การวางตัวให้เหมาะสม พัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานเป็นทีม มีทัศนคติต่อการทำงานเชิงบวก และสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรณ ห้องประชุมอาคมกาญจนประโชติ ชั้น 4 อาคารอำนวยยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้
29 สิงหาคม 2560     |      832
กองสวัสดิการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดอบรมสร้างจิตสำนักการใช้พลังงานในสำนักงาน พร้อมเดินหน้าสำนักงานสีเขียว (Green office)
กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดฝึกอบรมการให้ความรู้ เรื่อง “การใช้พลังงาน ในสำนักงานอธิการบดี” ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องคาวบอยเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีนายวิเชียร คำรินทร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ที่มาอบรมในครั้งนี้ ร่วมกันทำกิจกรรมโครงการสำนักงานสีเขียว หรือ Green Office ในสำนักงานอธิการบดี เพื่อให้ทุกคนในสำนักงานได้ร่วมตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม การประหยัดและการใช้พลังงาน รวมถึงการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ในที่ทำงานอย่างรู้คุณค่าซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการช่วยกระตุ้นให้ทุกคนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และเกิดการมีส่วนร่วมในการช่วยให้องค์กรประหยัดพลังงานลงได้ ทั้งนี้ทางผู้จัดการอบรมได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนฝ่ายวิจัยและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในสำนักงาน และเปิดโอกาสให้ผู้อบรมได้มีข้อชักถามในเรื่องที่ไม่เข้าใจในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในสำนักงาน ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความรู้กันอย่างมาก สำหรับในช่วงบ่ายนั้นเป็นกิจกรรม “เคาะประตูสู่การประหยัดพลังงาน สนอ.” เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายสำนักงานสีเขียว และตรวจเยี่ยมหน่วยงานเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินสำนักงานอธิการบดีสีเขียว ของสำนักงานอธิการบดี โดยคณะกรรมการสำนักงานสีเขียวสำนักงานอธิการบดี ในการนี้ ผู้อำนวยการได้นำทีมบุคลากรกองกลางที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าวภาพ/ข่าว โดย : น.ส.สุพรรษา ปัญญาอธิสิน งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
8 มิถุนายน 2560     |      629
ประเพณี เดิน – วิ่ง การกุศล แม่โจ้ – สันทราย ปีการศึกษา 2560
เช้าวันที่ 6 มิถุนายน 2560. เวลา 06.00 น. ดร.อำนวย. ยศสุข. นายกสภามหาวิทยลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเดิน-วิ่ง การกุศล แม่โจ้- สันทราย ซึ่งนักวิ่งทั่วไทย ศิษย์เก่า รวมถึงนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนเกือบ 5000 คน. ณ ประตูบางเขน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมุ่งหน้าเข้าสู่เส้นชัย ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่ ในการนี้ ผู้อำนวยการกองกลาง นำทีมบุคลากรปฏิบัติงานในพิธีเปิด ในฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียนผู้มาร่วมงาน และร่วมเดิน-วิ่งการกุศลในครั้งนี้ด้วย ในการนี้ งานบริหารและธุรการ กองกลาง ร่วมปฏิบัติงาน และร่วมต้อนรับผู้มาร่วมงานดังกล่าวด้วย
8 มิถุนายน 2560     |      677
กิจกรรมลดโลกร้อน (Car Free Day) : ครอบครัว สนอ.จักรยานแรลลี่ ลดโลกร้อน
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 คณะทำงานผลักดันสำนักงานอธิการบดีเป็นสำนักงานสีเขียว จัดกิจกรรมลดโลกร้อน (Car Free Day): ครอบครัว สนอ.จักรยานแรลลี่ ลดโลกร้อน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม สำหรับกิจกรรมครอบครัว สนอ.จักรยานแรลลี่ ลดโลกร้อน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และประชาชน ตระหนักถึงการอนุรักษ์ใช้ทรัพยากรในสำนักงานและนอกสำนักงานให้คุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยกระตุ้นให้เห็นความสำคัญและเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดการใช้พลังงาน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย การรณรงค์ปั่นจักรยานในครั้งนี้จุด START ณ หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งขบวนจะเคลื่อนไปยัง วิทยาลัยพลังงานทดแทน เป็นระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร และจะวกกลับมาเข้าเส้นชัย ณ บริเวณอาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ภาพ/ข่าว โดย นายณัฒพล ศรีบุญเที่ยง
1 พฤษภาคม 2560     |      629
บุคลากรงานบริหารและธุรการร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดี สืบสานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมพิธีดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดี ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  พิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดี ได้เริ่มมีขึ้นหลังปี 2518 เมื่อแม่โจ้ได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งนี้เพื่อให้ครบพันธกิจทุกด้านของสถาบันฯ โดยเฉพาะด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีอาจารย์วิภาต บุญศรี วังซ้าย เป็นอธิการบดี การจัดงานในครั้งแรก ๆ ได้อาจารย์พึ่งบุญ และอาจารย์โสภา ช่วยทำเวทีและจัดดอกไม้ (จากบทสัมภาษณ์ ผศ.ดร.ธนิต มะลิสุวรรณ วันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 14.38 น.) และจากนั้นก็ได้มีการจัดต่อเนื่องมาทุกปี ในปัจจุบัน กิจกรรมดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบหมายให้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินกิจกรรม เพื่อเป็นการร่วมขอขมา คารวะผู้อาวุโส และเป็นการสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองของชาวล้านนา หรือประเพณีปีใหม่ไทยช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย มาเป็นประธานให้โอวาท พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้, รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ เป็นผู้แทนกล่าวอวยพรปีใหม่ พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์อาวุโส และศิษย์เก่าอาวุโส เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี รองอธิการบดี(อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล) กล่าวรายงาน พร้อมนำกล่าวขอขมาและขอพร นอกจากนั้นยังจัดให้มีกิจกรรมพิเศษการประกวดส้มตำลีลา เพื่อสร้างสีสันและการมีส่วนร่วมของแต่ละคณะ/สำนัก อีกด้วย โดยกิจกรรมได้แบ่งเป็น ในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมภายในแต่ละคณะ/สำนัก และในเวลา 10.09 น. อธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหาร กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จะร่วมพิธีดำหัว เจ้าแม่โจ้-เจ้าพ่อโจ้ จากนั้นจะมีการตั้งขบวนแห่ตั้งแต่เวลา 13.30 น. แล้วเคลื่อนขบวนมายังอาคารแผ่พืชน์ เวลา 14.00 น. เพื่อประกอบพิธีดำหัวต่อไป โดยมีชาวแม่โจ้ ทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน มาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นในรูปแบบของชาวแม่โจ้ภาพ/ข่าว โดย นายวทัญญู  เชิงปัญญา งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1 พฤษภาคม 2560     |      463
พิธีประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2560
วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมพิธีประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2560 ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ในการนี้ บุคลากรงานบริหารและธุรการได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ฯ ดังกล่าวด้วย ภาพ/ข่าวโดย นายวทัญญู เชิงปัญญา
31 มีนาคม 2560     |      459
งานแถลงข่าวโครงการตามรอยพ่อกษัตริย์
เมื่อวันนี้ 29 ม.ค.2560 เวลา 17.00 น. บุคลากรงานบริหารและธุรการ ร่วมงานแถลงข่าว โครงการตามรอยพ่อกษัตริย์ และ กาดแม่โจ้ 2477 ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ร่วมในการแถลงข่าวพร้อมทั้ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้แทนเกษตรกร ผู้แทนศิษย์เก่าแม่โจ้ (โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-25 กุมภาพันธ์ 60)ในงานแถลงข่าวพบกับ - การแสดงประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ - นิทรศการตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร - ขับเสภาถว่ยอาลัย - กาดมั้วเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย 2477 โดยเกษตรกรเครือข่าย ม.แม่โจ้ ณ ลานข่วงประตูท่าแพ อ.เมือง เชียงใหม่ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ข่าว : ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง)
6 กุมภาพันธ์ 2560     |      515
ทั้งหมด 3 หน้า