งานอำนวยการ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
Division of Central Administration

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กองกลาง ร่วมกับ กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการ “จิตบริการ ใจสำราญ งานสัมฤทธิ์”
ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 บุคลากรงานบริหารและธุรการ ได้เข้าร่วมโครงการ “จิตบริการ ใจสำราญ งานสัมฤทธิ์”  จัดโดย กองกลางร่วมกับ กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ในหัวข้อเรื่อง “ทัศนคติต่องานบริการเชิงบวก และการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานบริการที่ดี” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนางปราณี พันธ์วุฒิ ผู้อำนวยการ กองกลาง กล่าวรายงาน  และการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร คุณสุพรรณิการ์ บุตรรัตน์ แอร์โฮสเตทของสายการบินแอร์เอเชีย มาบรรยายให้ความรู้หลักการยุทธวิธี เทคนิคการบริการการมีศิลปะในการพูด การวางตัวให้เหมาะสม พัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานเป็นทีม มีทัศนคติต่อการทำงานเชิงบวก และสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรณ ห้องประชุมอาคมกาญจนประโชติ ชั้น 4 อาคารอำนวยยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้
29 สิงหาคม 2560
กองสวัสดิการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดอบรมสร้างจิตสำนักการใช้พลังงานในสำนักงาน พร้อมเดินหน้าสำนักงานสีเขียว (Green office)
กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดฝึกอบรมการให้ความรู้ เรื่อง “การใช้พลังงาน ในสำนักงานอธิการบดี” ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องคาวบอยเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีนายวิเชียร คำรินทร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ที่มาอบรมในครั้งนี้ ร่วมกันทำกิจกรรมโครงการสำนักงานสีเขียว หรือ Green Office ในสำนักงานอธิการบดี เพื่อให้ทุกคนในสำนักงานได้ร่วมตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม การประหยัดและการใช้พลังงาน รวมถึงการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ในที่ทำงานอย่างรู้คุณค่าซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการช่วยกระตุ้นให้ทุกคนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และเกิดการมีส่วนร่วมในการช่วยให้องค์กรประหยัดพลังงานลงได้ ทั้งนี้ทางผู้จัดการอบรมได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนฝ่ายวิจัยและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในสำนักงาน และเปิดโอกาสให้ผู้อบรมได้มีข้อชักถามในเรื่องที่ไม่เข้าใจในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในสำนักงาน ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความรู้กันอย่างมาก สำหรับในช่วงบ่ายนั้นเป็นกิจกรรม “เคาะประตูสู่การประหยัดพลังงาน สนอ.” เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายสำนักงานสีเขียว และตรวจเยี่ยมหน่วยงานเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินสำนักงานอธิการบดีสีเขียว ของสำนักงานอธิการบดี โดยคณะกรรมการสำนักงานสีเขียวสำนักงานอธิการบดี ในการนี้ ผู้อำนวยการได้นำทีมบุคลากรกองกลางที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าวภาพ/ข่าว โดย : น.ส.สุพรรษา ปัญญาอธิสิน งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
8 มิถุนายน 2560
ประเพณี เดิน – วิ่ง การกุศล แม่โจ้ – สันทราย ปีการศึกษา 2560
เช้าวันที่ 6 มิถุนายน 2560. เวลา 06.00 น. ดร.อำนวย. ยศสุข. นายกสภามหาวิทยลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเดิน-วิ่ง การกุศล แม่โจ้- สันทราย ซึ่งนักวิ่งทั่วไทย ศิษย์เก่า รวมถึงนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนเกือบ 5000 คน. ณ ประตูบางเขน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมุ่งหน้าเข้าสู่เส้นชัย ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่ ในการนี้ ผู้อำนวยการกองกลาง นำทีมบุคลากรปฏิบัติงานในพิธีเปิด ในฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียนผู้มาร่วมงาน และร่วมเดิน-วิ่งการกุศลในครั้งนี้ด้วย ในการนี้ งานบริหารและธุรการ กองกลาง ร่วมปฏิบัติงาน และร่วมต้อนรับผู้มาร่วมงานดังกล่าวด้วย
8 มิถุนายน 2560
กิจกรรมลดโลกร้อน (Car Free Day) : ครอบครัว สนอ.จักรยานแรลลี่ ลดโลกร้อน
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 คณะทำงานผลักดันสำนักงานอธิการบดีเป็นสำนักงานสีเขียว จัดกิจกรรมลดโลกร้อน (Car Free Day): ครอบครัว สนอ.จักรยานแรลลี่ ลดโลกร้อน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม สำหรับกิจกรรมครอบครัว สนอ.จักรยานแรลลี่ ลดโลกร้อน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และประชาชน ตระหนักถึงการอนุรักษ์ใช้ทรัพยากรในสำนักงานและนอกสำนักงานให้คุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยกระตุ้นให้เห็นความสำคัญและเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดการใช้พลังงาน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย การรณรงค์ปั่นจักรยานในครั้งนี้จุด START ณ หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งขบวนจะเคลื่อนไปยัง วิทยาลัยพลังงานทดแทน เป็นระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร และจะวกกลับมาเข้าเส้นชัย ณ บริเวณอาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ภาพ/ข่าว โดย นายณัฒพล ศรีบุญเที่ยง
1 พฤษภาคม 2560
งานบริหารและธุรการ กองกลาง ร่วมกิจกรรมการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล "สนอ. โบว์ลิ่งโบว์"
เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล "สนอ. โบว์ลิ่งโบว์" ชิงถ้วยเกียรติยศ ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ บูลลี่โบว์ (Bully Bowl ) อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว ชั้น 4 โซน C อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันและสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และศิษย์เก่าเป็นจำนวนมาก เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งภาครัฐและเอกชน โดยรายได้นำไปเพื่อสมทบเข้ากองทุนสำนักงานอธิการบดี เพื่อใช้ในกิจการของหน่วยงานต่อไป
12 มิถุนายน 2557