งานอำนวยการ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
Division of Central Administration

                
                 

                 

 

ข่าวกิจกรรม

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้การต้อนรับคณะทำงานเสียงอเมริกา (Voice of America) ภาคภาษาไทย ประจำกรุงวอชิงตัน
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ห้องประชุม401 สำนักงานมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย ศาสตจราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช หัวหน้าสถานีวิทยุฯ ให้การต้อนรับคุณรัตพล อ่อนสนิท หัวหน้าภาคภาษาไทย เสียงอเมริกา (Voice of America) ภาคภาษาไทย ประจำกรุงวอชิงตัน และ ปริชัย ศตะสุข เจ้าหน้าที่ด้านการตลาด U.S. Agency for Global Media ในโอกาสเข้าพบและหารือเรื่องของการถ่ายทอดองค์คความรู้ การพัฒนาทักษะหลักสูตรด้านการสื่อสารมวลชน ด้านนิเทศศาสตร์ ของนักศึกษาให้มีความเป็นมือชีพในระดับนานาชาติต่อไป
12 มีนาคม 2567
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานกองกลาง
วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น5 สำนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตรารย์พาวิน มะโนชัย รักษาการแทนรองอธิการบดี , รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รักษาการแทนรองอธิการบดี พร้อมด้วย นางพัชรี คำรินทร์ ผู้อำนวยการกองกลาง หัวหน้างาน และบุคลากรกองกลาง ร่วมให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานกองกลางด้านการบริหารจัดการองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีระบบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการปฎิบัติงานแต่ละด้าน
12 มีนาคม 2567
งานบริหารและธุรการ กองกลาง ร่วมกิจกรรมการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล "สนอ. โบว์ลิ่งโบว์"
เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล "สนอ. โบว์ลิ่งโบว์" ชิงถ้วยเกียรติยศ ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ บูลลี่โบว์ (Bully Bowl ) อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว ชั้น 4 โซน C อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันและสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และศิษย์เก่าเป็นจำนวนมาก เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งภาครัฐและเอกชน โดยรายได้นำไปเพื่อสมทบเข้ากองทุนสำนักงานอธิการบดี เพื่อใช้ในกิจการของหน่วยงานต่อไป
12 มิถุนายน 2557