งานอำนวยการ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
Division of Central Administration

.

งานอำนวยการ กองกลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทรศัพท์ 0-5387-3013  โทรสาร 0-5387-3015
อีเมล : saraban_mju@mju.ac.th