งานอำนวยการ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
Division of Central Administration

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมพิธีประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2560 ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ในการนี้ บุคลากรงานบริหารและธุรการได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ฯ ดังกล่าวด้วย 

ภาพ/ข่าว

โดย นายวทัญญู เชิงปัญญา

ปรับปรุงข้อมูล : 31/3/2560 9:30:27     ที่มา : งานอำนวยการ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 458

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

กองกลาง ร่วมกับ กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการ “จิตบริการ ใจสำราญ งานสัมฤทธิ์”
ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 บุคลากรงานบริหารและธุรการ ได้เข้าร่วมโครงการ “จิตบริการ ใจสำราญ งานสัมฤทธิ์”  จัดโดย กองกลางร่วมกับ กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ในหัวข้อเรื่อง “ทัศนคติต่องานบริการเชิงบวก และการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานบริการที่ดี” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนางปราณี พันธ์วุฒิ ผู้อำนวยการ กองกลาง กล่าวรายงาน  และการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร คุณสุพรรณิการ์ บุตรรัตน์ แอร์โฮสเตทของสายการบินแอร์เอเชีย มาบรรยายให้ความรู้หลักการยุทธวิธี เทคนิคการบริการการมีศิลปะในการพูด การวางตัวให้เหมาะสม พัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานเป็นทีม มีทัศนคติต่อการทำงานเชิงบวก และสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรณ ห้องประชุมอาคมกาญจนประโชติ ชั้น 4 อาคารอำนวยยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้
29 สิงหาคม 2560     |      832
กองสวัสดิการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดอบรมสร้างจิตสำนักการใช้พลังงานในสำนักงาน พร้อมเดินหน้าสำนักงานสีเขียว (Green office)
กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดฝึกอบรมการให้ความรู้ เรื่อง “การใช้พลังงาน ในสำนักงานอธิการบดี” ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องคาวบอยเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีนายวิเชียร คำรินทร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ที่มาอบรมในครั้งนี้ ร่วมกันทำกิจกรรมโครงการสำนักงานสีเขียว หรือ Green Office ในสำนักงานอธิการบดี เพื่อให้ทุกคนในสำนักงานได้ร่วมตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม การประหยัดและการใช้พลังงาน รวมถึงการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ในที่ทำงานอย่างรู้คุณค่าซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการช่วยกระตุ้นให้ทุกคนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และเกิดการมีส่วนร่วมในการช่วยให้องค์กรประหยัดพลังงานลงได้ ทั้งนี้ทางผู้จัดการอบรมได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนฝ่ายวิจัยและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในสำนักงาน และเปิดโอกาสให้ผู้อบรมได้มีข้อชักถามในเรื่องที่ไม่เข้าใจในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในสำนักงาน ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความรู้กันอย่างมาก สำหรับในช่วงบ่ายนั้นเป็นกิจกรรม “เคาะประตูสู่การประหยัดพลังงาน สนอ.” เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายสำนักงานสีเขียว และตรวจเยี่ยมหน่วยงานเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินสำนักงานอธิการบดีสีเขียว ของสำนักงานอธิการบดี โดยคณะกรรมการสำนักงานสีเขียวสำนักงานอธิการบดี ในการนี้ ผู้อำนวยการได้นำทีมบุคลากรกองกลางที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าวภาพ/ข่าว โดย : น.ส.สุพรรษา ปัญญาอธิสิน งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
8 มิถุนายน 2560     |      629