งานอำนวยการ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
Division of Central Administration

ประวัติความเป็นมา

 

ปรัชญา

งานบริหารและธุรการ มีความตระหนักว่างานด้านการบริหารเอกสาร เป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีความสำคัญ และมีความจำเป็นสำหรับการบริหารงานในองค์กร

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารจัดการ และให้บริการเพื่อสนองตอบยุทธศาสตร์การบริหารงานของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ

พันธกิจ

1. บริหารจัดการระบบรับ-ส่ง บริหารจัดการหนังสือราชการและผลิตเอกสารราชการ

2. สนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย

3. อำนวยความสะดวก และสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย